Privatumo politika

UAB „ASYMMETRY“ Interneto privatumo ir slapukų politika

 1. UAB „Asymmetry“, juridinio asmens kodas 306116324, buveinės adresas Kalpoko g. 3-3, LT-44146 Kaunas (toliau – Klinika) itin vertina ir saugo interneto svetainės lankytojų privatumą, todėl šioje Interneto privatumo ir slapukų politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus. Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės klinikos interneto svetainėje adresu www.asymmetry.lt Ši Politika taip pat skirta informuoti Jus apie atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų, kaip klinika kliento ar interneto svetainės lankytojo, privatumą.
 2. Lankytojai su interneto svetainės Duomenų apsaugos politika gali susipažinti iškylančioje slapukų juostoje ar svetainės meniu paspaudę „Asmens duomenų apsauga“. Lankytojas, prieštaraudamas Duomenų apsaugos politikai ir/ ar nesutikdamas su privatumu ir/ ar asmens duomenų tvarkymu svetainėje, ar tiesiog nesusipažinęs su interneto svetainės Duomenų apsaugos politika, toliau negali naudotis interneto svetaine, o jeigu ir toliau naudojasi ja, reiškia veikia savo rizika ir atsakomybe, bei negali reikšti pretenzijų, susijusių su privatumu ir/ ar asmens duomenų tvarkymu interneto svetainėje.
 3. Tvarkydama Lankytojų asmens duomenis, klinika laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“) Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (ERĮ) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų.

Kas yra vadinama asmens duomenimis?

Asmens duomenys – bet kokia informacija, kuri yra susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektu/ interneto svetainės lankytoju), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant duomenimis, tokiais kaip: duomenų subjekto asmens kodas, vardas, pavardė ar kiti duomenų subjektui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai. Duomenų subjektas turi teisę raštu kreiptis į duomenų valdytoją su prašymu susipažinti su savo asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus/ netikslius savo asmens duomenis, bei sustabdyti asmens duomenų tvarkymo procesą ar sunaikinti asmens duomenis.

Kas yra duomenų valdytojas?

Juridinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Jeigu duomenų tvarkymo tikslus nustato įstatymai ar kiti teisės aktai, duomenų valdytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti tuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose. Šiuo atveju duomenų valdytojas yra UAB „Asymmetry“, juridinio asmens kodas 306116324, buveinės adresas Kalpoko g. 3-3, LT-44146 Kaunas, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – klinika).

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Kokiais tikslais renkami ir tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad klinika gali rinkti Jūsų kaip kliento ar svetainės lankytojo asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:

 • Sveikatos priežiūros, odontologinių paslaugų teikimo tikslu;
 • Registracijos pas klinikos gydytoją (-us) tikslu;
 • Atsakyti į pateiktą užklausą;
 • Užtikrinti svetainės funkcionalumą (žr. dalyje Slapukai).

Platesnė informacija skelbiama klinikos patvirtintose asmens duomenų tvarkymo taisyklėse, kurios publikuojamos klinikos interneto svetainės www.asymmetry.lt kategorijoje Asmens duomenų apsauga.

Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi elektroniniais paštais info@asymmetry.lt, ir administracija@asymmetry.lt?

Jūs galite klinikos elektroniniais paštais info@asymmetry.lt ir administracija@asymmetry.lt pateikti bendro pobūdžio užklausas. Tokiu atveju, klinika, siekdama atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą gali rinkti Jūsų pateiktus duomenis, kaip antai: vardas; elektroninio pašto adresas; žinutės turinys ar kitus Jūsų laisvanoriškai pateikiamus asmens duomenis.

Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi registracijos metu pas gydytoją/ specialistą pagal formą „Registracija“?

Jūs galite užsiregistruoti pas gydytoją/ specialistą užpildydami formą „Registracija“ ir pateikdami savo asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas; dominančios paslaugos pavadinimas, žinutės turinys.

Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi pateikiant užklausą kategorijoje „Kontaktai“?

Jūs galite palikti atsiliepimą apie suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas ar užklausą kategorijoje „Kontaktai“. Tokiu būdu, padėdami klinikai tobulėti ir patenkinti kiekvieno paciento lūkesčius. Šiuo atveju, gali būti renkami Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas; dominančios paslaugos pavadinimas, žinutės turinys.

Kokiais teisiniais pagrindais gali būti renkami Jūsų asmens duomenys?

Jūsų, kaip kliento ar svetainės lankytojo asmens duomenis, renkame teisiniu pagrindu, jog Duomenų subjektas (klientas/ lankytojas) davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (Duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6 str. 1a dalis.), t. y. Jūs savanoriškai sutikote pateikti savo asmens duomenis klinikai. Interneto svetainės lankytojo asmens duomenis tvarko turėdama teisinį pagrindą ir/ ar pagrįstą ir teisėtą interesą, nepažeidžiantį Lankytojo interesų, teisių ir laisvių.

Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymas.

Jeigu Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, naudotis mūsų tinklapyje esančiomis paslaugomis, turiniu ar registruotis procedūrai galite tik Jūsų tėvams ar globėjams dėl to davus sutikimą klinikai.

Kiek laiko saugomi Jūsų pateikti asmens duomenys?

Elektronine forma pateikti Jūsų asmens duomenys, saugomi ne ilgiau kaip 12 mėn. Klinika, veikdami kaip asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas, sudarytas sveikatos priežiūros sutartis ir asmens duomenis, kurie buvo tvarkomi vykdant sutartis (popierine forma), saugo visą sutarties galiojimo terminą ir 10 metų pasibaigus sutarčiai. Asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jeigu esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas, taip pat jeigu Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui ar esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams. Šie duomenys sunaikinami nedelsiant gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

Asmens duomenų gavimo būdai

Klinikos asmens duomenis gauna tiesiogiai iš asmens duomenų subjektų, tuomet, kai duomenų subjektas informaciją apie save pateikia savarankiškai.

Kam klinika teikia ar gali teikti asmens duomenis?

Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus: jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui; teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. Be kita ko, klinikos lankytojų asmens duomenis gali teikti duomenų tvarkytojams, kurie atlieka tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (pvz., kompiuterių tinklą/ interneto svetainę www.asymmetry.lt prižiūrinti ir techninį palaikymą atliekanti informacinių technologijų įmonė/ asmuo).

Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų BDAR Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.

Pažymime, kad Duomenų tvarkytojai (jeigu pasitelkti ar bus pasitelkti bet kada ateityje) turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio klinikos leidimo.

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena interneto svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS (angl. „COOKIES“)

Kas yra slapukai?

Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote klinikos interneto svetainėje www.asymmetry.lt.

Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą.

Kam mes naudojame slapukus?

Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau klinikos internetinėje svetainėje www.asymmetry.lt , bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę, lankytojų aptarnavimą ir klinikos, kaip sveikatos priežiūros paslaugų vystymą, sukurti patrauklią aplinką lankytojui naršyti klinikos elektroninėje svetainėje.

Klinikoje naudojami internetinio puslapio www.asymmetry.lt slapukai įrašomi į Jūsų galinį įrenginį pirmą kartą apsilankius šiame puslapyje. Slapukų pagalba klinika tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Jūsų naudojamos naršyklės tipą;
 • Jūsų naršymo istoriją;
 • Jūsų galiniam įrenginiui priskirtą internetinio protokolo (IP) adresą;
 • apsilankymų internetiniame puslapyje skaičių;
 • peržiūrėtas klinikos  internetinio puslapio sekcijas;
 • kitą informaciją apie Jūsų atliktus veiksmus internetiniame puslapyje.

Slapukus klinika naudoja siekdama:

 • Užtikrinti internetinio puslapio funkcionalumą;
 • Tobulinti ir vystyti internetinio puslapį, kad jis atitiktų Jūsų naršymo poreikius;
 • Užtikrinti teikiamų paslaugų plėtrą;
 • Analizuoti naudotojų įpročius naršant internetiniame puslapyje.

Klinikos internetiniame puslapyje naudojami funkciniai slapukai, padedantys atpažinti internetiniame puslapyje besilankiusius lankytojus. Šie slapukai leidžia internetiniame puslapyje pakartotinai besilankantiems lankytojams pateikti jų poreikius atitinkantį turinį ir informaciją.

Slapukai klinikos internetiniame puslapyje yra naudojami Jūsų sutikimo pagrindu. Jums apsilankius pagrindiniame internetiniame puslapyje iššokančiame lange galite sutikti, kad būtų įrašomi visi internetiniame puslapyje naudojami slapukai į Jūsų galinį įrenginį. Jei nenorite duoti sutikimo dėl visų internetiniame tinklapyje naudojamų slapukų įrašymo, galite spausti „Nesutinku“. Jei neduodate sutikimo dėl dalies slapukų įrašymo, tam tikros internetinio puslapio sekcijos gali neveikti, taip pat galite prarasti galimybę naudotis tam tikromis internetinio puslapio funkcijomis.

Teisėtas pagrindas – Klinikos teisėti interesai užtikrinti internetinės svetainės www.asymmetry.lt funkcionalumą.

Klinikos interneto svetainėje asymmetry.lt įprastai naudojami šie slapukai:

 • _ga; – galioja dvejus metus. Saugomi unikalūs vartotojų ir modulių identifkatoriai.
 • _gid_gat– galioja vieną parą. Saugomi unikalūs vartotojų ir modulių identifkatoriai.
 • cookieAccepted – galioja dvejus metus. Pažymi, ar vartotojas sutinka, kad būtų įrašomi slapukai.
 • Trečiųjų asmenų reklaminiai slapukai – dalis turinio, kurį matote klinikos tinklalapyje, yra pateikti kitų ūkio subjektų. Kai kurie iš šių subjektų naudoja savo pačių anoniminius slapukus analizuodami, kiek žmonių matė video įrašą (pvz. YouTube) arba kiek žmonių matė jį daugiau negu vieną kartą. Tokius slapukus kuriančios bendrovės taiko savo parengtas politikas ir mes neturime jokios įtakos tokių slapukų kūrimui ar jų saugojimui. Mes Jums rekomenduojame atskirai pasidomėti tų bendrovių privatumo ar slapukų politika, kuri bus patalpinta jų interneto tinklapiuose.

Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:

 • Būtinieji techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui;
 • Funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie, nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;
 • Statistiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
 • Tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti.
 • Statistiniai ir reklaminiai slapukai.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Duomenų valdytojo interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

Lankytojas pats gali nustatyti naršyklei neleisti naudoti slapukų: (instrukcijos anglų kalba)

ChromeFirefoxInternet ExplorerEdgeSafariOpera

Jeigu jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika.

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad klinika nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Duomenų valdytojo interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Klinikos darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie įstaigos lankytojus, įskaitant ir Klinikos interneto svetainės lankytojus.

Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog klinikos interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių klinika nekontroliuoja, pavyzdžiui nuoroda į klinikos Facebook profilį. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

JŪSŲ TEISĖS IR KITA AKTUALI INFORMACIJA

Jūs turite teisę:

 • kreiptis į kliniką su prašymu suteikti informaciją apie klinikoje tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip juos tvarko;
 • kreiptis į kliniką su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • kreiptis į kliniką su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai, tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia klinika arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
 • susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte klinikai ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad klinika tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

Jūsų teisių įgyvendinimo tvarka

Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis į klinikos duomenų apsaugos pareigūną elektroniniu paštu dap@asymmetry.lt arba registruotu paštu klinikos registracijos adresu Kalpoko g. 3-3, LT-44146 Kaunas.

Skundų nagrinėjimo tvarka ir komunikacija

Mes esame įsipareigoję suteikti aukščiausio lygio paslaugų paketą, tačiau jeigu atsitiko taip, jog neišpildėme Jūsų poreikių ar lūkesčių – siekiame grįžtamojo ryšio, todėl esame sudarę galimybę pateikti skundą ar pretenziją tuo atveju, jeigu Klientas yra nepatenkintas jam suteiktomis paslaugomis.

 • Skundą/pretenziją galite pateikti el. paštu  info@asymmetry.lt arba registruotu paštu klinikos veiklos adresu Laisvės al. 61C-1, Kaunas;
 • Siekiant skundą išnagrinėti per kaip įmanoma trumpesnį laikotarpį, savo skunde prašome nurodyti:
 • Kliento kontaktinius duomenis (vardas, pavardė, kontaktinis telefono numeris);
 • Jeigu yra žinoma prašome nurodyti sutarties numerį arba kitą informaciją pagal kurią galėtume identifikuoti dėl kokio dalyko kreipiamasi;
 • Konkrečiai nurodyti skundo esmę, t.y. dėl kokių priežasčių Klientas teigia, jog jo teisės ir (arba) teisėti interesai buvo pažeisti;
 • Pridėti fotografijas ar kitus dokumentus, kurie įrodytų skundo pagrįstumą.
 • Terminas, per kurį klinika įsipareigoja išnagrinėti Kliento skundą yra neilgiau kaip 30 dienų. Apie priimtą sprendimą Klientas bus informuotas el. paštu arba registruotu paštu nurodytais kliento kontaktais.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Juridinio asmens pavadinimas: UAB „Asymmetry“
Juridinio asmens kodas: 306116324
Buveinės adresas: Kalpoko g. 3-3, LT-44146 Kaunas
Tel.: +370 666 21666
El. p.: info@asymmetry.lt
Interneto svetainė: www.asymmetry.lt

Skundai dėl duomenų apsaugos pažeidimų

Taip pat galite kreiptis ir į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Kontaktinė Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacija: Interneto svetainė: www.ada.lt. Adresas: A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius. Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445. El. p. ada@ada.lt, tačiau visuomet sieksime visus klausimus išspręsti tiesiogiai kartu su Jumis – Jei dėl šioje Politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu: dap@asymmetry.lt arba registruotu paštu veiklos adresu Kalpoko g. 3-3, LT-44146 Kaunas arba telefonu +370 666 21666.

Kaip sužinoti apie šios politikos pakeitimus?

Klinikai atnaujinus šią privatumo ir slapukų politiką, apie esminius pakeitimus informuosime paskelbdami pranešimą interneto svetainėje www.asymmetry.lt

Atnaujinta 2023-05-16.